Disclaimer

Jachtbedrijf Nederland streeft ernaar om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Jachtbedrijf Nederland en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Jachtbedrijf Nederland en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website van Jachtbedrijf Nederland of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Jachtbedrijf Nederland is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Jachtbedrijf Nederland gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Jachtbedrijf Nederland en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische beschikbaarheid of toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.